Satisfait ou rembourséGarantie bonne taille - Meer informatieLivraison 6 à 8 semaines
Fermer
Hulp nodig?
Het team van Origine beantwoordt al uw vragen. Van maandag van 9 tot 19 uur via email en telefoon of na afspraak in de fabriek.
Fermer
Bedankt
U bent ingeschreven voor de Origine nieuwsbrief.

Controleer uw inbox, we hebben u een bevestigingsemail gestuurd.
Fermer
Land
fermer
fr
Frankrijk
be
België
nl
Nederland
ch
Zwitserland
gb
Verenigd Koninkrijk
Taal
fermer
English
Français
Nederlands
Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied.

1.1 De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten die gesloten worden via Origine-cycles.com tussen enerzijds de Société Origine Cycles SAS waarvan de maatschappelijke zetel zicht bevindt in de
550 rue Marc Jodot 59220 Rouvignies - France,
ingeschreven in het handelsregister van Valenciennes onder nummer 788 687 069, hierna ‘Origine’ of ‘wij’ genoemd en elke particuliere klant, hierna ‘de klant’ genoemd.

1.2. De plaatsing van een bestelling houdt in dat de klant de algemene verkoopvoorwaarden in hun totaliteit accepteert. Elke clausule van de klant die hiertegen ingaat zal niet ontvankelijk worden verklaard.

1.3. De bijzondere verkoopvoorwaarden door ons gestipuleerd, hebben voorrang op gelijkaardige stipulaties in onze algemene verkoopvoorwaarden.

1.4. De algemene verkoopvoorwaarden kunnen eenzijdig door Origine worden aangepast en zijn vanaf de aanpassing van toepassing op elke nieuwe bestelling.

2. Geldigheid van het aanbod.

2-1. Elke bestelling die ons bereikt, wordt door ons verwerkt op voorwaarde dat het product beschikbaar is. Als bij ontvangst van de bestelling blijkt dat een artikel niet voorradig is, dan zal Origine de klant daar via email van op de hoogte brengen. De klant wordt op die manier gevraagd om zijn bestelling aan te passen of te annuleren.

2-2. Origine kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de technische samenstelling van zijn producten wijzigen. Als de klant zichzelf onvoldoende bekwaam acht om de bestelling op technisch gebied te begrijpen, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Origine om zich hierbij te laten bijstaan door onze adviseurs. De klant kan op die manier voldoende informatie over de producten vergaren vooraleer over te gaan tot bestellen. De belangrijkste kenmerken van de bestelde onderdelen worden in de configurator opgesomd en worden herhaald op de bestelling. Deze informatie heeft voorrang op de foto’s.

2-3. Verkopen in het buitenland, buiten het Franse vasteland, zijn onderhevig aan leverkosten die per land variëren. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht bij het plaatsen van de bestelling of door middel van een voorstel dat hem in de dagen volgend op de bestelling wordt toegestuurd. De bestelling wordt pas als bevestigd beschouwd en verwerkt na de schriftelijke bevestiging en de betaling van deze kosten door de klant.

3. Prijs.

De prijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW, exclusief kosten. Er kunnen kosten verbonden zijn aan de montage, verpakking en levering. Onze prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijzen op de bestelbon zijn na de validering en registratie van de bestelling vast en definitief. De klant kan geen compensatie vragen als de prijzen zakken na de validering van zijn bestelling. In geval van levering in departementen en overzeese grondgebieden buiten de Europese Unie kan de klant extra douanerechten en andere supplementaire taksen moeten betalen die niet op de bestelbon staan.

3.1. De kosten voor de montage, verpakking en levering worden berekend in functie van het model en de gekozen opties door de klant, het volume, het gewicht en de aard van de artikelen. De prijs van deze diensten wordt vermeld in de samenvatting van het winkelmandje, voor de bevestiging van de bestelling.

4. Bestelling.

Voor zijn eerste bestelling moet de klant een Klantenrekening creëren, met een gebruikersnaam en een paswoord volgens de instructies op de site. De verkoop wordt pas geregistreerd nadat alle gevraagde informatie is doorgegeven en bevestigd. De verkoop wordt pas als gesloten beschouwd na de betaling van de goederen en de verzending van de bevestigingsmail door Origine.

5. Betaling.

5. Betaling.

5.1. De betaling gebeurt online, op het moment van de betaling, door middel van een bankkaart die nog minstens 1 maand geldig is, per bankcheque vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs van de rekeninghouder, via overschrijving of met elk ander betaalmiddel dat door Origine wordt voorgesteld. Voor de betaling met een betaalkaart worden de bankgegevens versleuteld naar een beveiligde server doorgestuurd om de veiligheid en de geheimhouding van de gegevens tijdens de financiële transactie te garanderen. Alle informatie over de verbinding wordt bewaard. Om fraude tegen te gaan en om de belangen van de klanten te behartigen, behoudt Origine zich het recht voor om de klant te vragen om zijn identiteit, woonplaats en betalingsmiddel te bevestigen als voorwaarde om de verkoop te accepteren. In dit geval zal de afhandeling van de bestelling pas worden opgestart na de ontvangst van de gevraagde informatie. Origine behoudt zich eveneens het recht voor om de bestelling te annuleren als de gevraagde informatie niet wordt doorgegeven of als niet-conform wordt beoordeeld. Aan de verschillende betaalmiddelen kunnen specifieke voorwaarden verbonden zijn. In geval van niet-betaling bij een betaling in schijven, zal op het openstaande bedrag een intrest worden aangerekend die gelijk staat aan 1,5 keer de wettelijke intrestvoet. In het geval dat één schijf van de betaling niet wordt voldaan, wordt de totaliteit van de openstaande betalingen onmiddellijk en in één keer opvorderbaar door Origine. Origine of de partij die daartoe door Origine gemachtigd wordt heeft in dit geval het recht om de goederen via in beslag name terug te vorderen tot het totaal van het resterend te betalen bedrag is voldaan. In dergelijk geval heeft Origine het recht om bestellingen die reeds in behandeling waren te annuleren of op te schorten. Dit kan zonder beslagname, maar op basis van een aangetekend schrijven waarin we de klant van deze beslissing op de hoogte stellen. In het geval dat de aankoop -zelfs gedeeltelijk- wordt geannuleerd of opgeschort, behoudt Origine zich het recht voor om de totaliteit van de schade en interesten terug te vorderen.
[DE:oneyCGVPopin]

6. Annulering van de bestelling.

6.1. Particulieren hebben de mogelijkheid om tot 30 dagen na de ontvangst van de goederen (handtekening op de leverbon geldt als bewijs) kosteloos af te zien van hun aankoop. (Gebaseerd op artikel L221-18 van het handelswetboek voor de eerste 14 dagen en vrijwillig uitgebreid tot 30 dagen.) De klant die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet ons dat kenbaar maken met een boodschap op de Contact pagina van onze website of met een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gericht aan onze maatschappelijke zetel waarin zijn gegevens en het nummer van zijn aankoopfactuur zijn opgenomen. Als de bestelling aan de vereisten voldoet zal Origine de ophaling van het product op eigen kosten organiseren, op voorwaarde dat de goederen met een transporteur werden geleverd. De klant moet de goederen in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking teruggeven.
Als het goederen betreft die met snelpost zijn verstuurd of door de klant zijn opgehaald, dan hoort de klant de producten zelf of op zijn kosten en degelijk ingepakt te retourneren.
Na de controle van de goede staat van de ontvangen goederen, zal het aankoopbedrag worden teruggestort op de rekening die de klant gebruikt heeft voor de betaling van zijn aankoop.
Het herroepingsrecht kan geweigerd worden als:
- De klant zijn aanvraag kenbaar maakt na meer dan 30 dagen.
- Het product speciaal voor de klant is samengesteld, buiten de mogelijkheden die in de online configurator beschikbaar zijn, conform artikel L.221-28 van het handelsrecht.
- Het product is aangepast.
- Het product beschadigd is, als er bepaalde onderdelen, accessoires of handleidingen ontbreken
- De fiets zich in een gebruikte staat bevindt die het onmogelijk maakt om het geretourneerde product nog als nieuw product opnieuw te kunnen verkopen.

6.2. Origine behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee bij een vorige bestelling een geschil was.

7. Levertermijn.

De levertermijn van de producten uit de catalogus en van de producten die automatisch op de site zijn samengesteld worden hier weergegeven : Levering
De levertermijn van producten die specifiek op vraag van klanten worden ontwikkeld of aangepast wordt meegedeeld nadat alle details van de bestelling zijn afgerond. De levertermijn begint pas te lopen vanaf de dag dat aan alle voorwaarden om de bestelling te verwerken is voldaan. Het gaat met name over de opgave van alle gegevens (kleur, maat, onderdelen,…), de bevestiging van de bestelling en de betaling. In het geval dat de levering van de bestelling vertraging oploopt, kan de klant ons per aangetekend schrijven verzoeken om de bestelling te leveren binnen een termijn die hij redelijk acht. Na verloop van deze termijn kan de klant per email of per brief de annulering van zijn bestelling eisen. In dit geval – als de bestelling nog niet is ontvangen door de klant – zal Origine het totaal betaalde bedrag terugstorten binnen de 14 dagen nadat de klant om de annulering van de bestelling verzocht.
In geen geval kunnen wij boetes of schadevergoedingen aanvaarden omwille van een verlate levering, ongeacht de reden die hiervoor wordt opgegeven. In alle gevallen kan de verlate levering pas een onderwerp worden nadat de klant aan al zijn verplichtingen tegenover Origine heeft voldaan.

8. Overdracht van de risico’s.

Bij de ontvangst van het aangekochte product hoort de klant de goede staat van het pakket te controleren. Als het pakket of het product beschadigd is, wordt de klant geadviseerd om deze informatie neer te schrijven in het daartoe voorziene vak op de leverbon van de transporteur.

9. Afhandeling van de levering

De bijkomende kosten die ontstaan uit een transporteur die ons om volgende redenen een pakket terug bezorgt “Persoon woont niet op aangegeven adres”, “Pakket niet aangenomen” of “Pakket geweigerd” zijn ten laste van de klant en zullen in mindering worden gebracht van de terugbetaling in het geval dat de klant afziet van zijn aankoop.

10. Overdracht van de eigendom.

De overdracht van de eigendom van de goederen vindt pas plaats nadat de volledige aankoopsom en eventuele extra kosten, boetes en interesten zoals voorzien in het verkoopcontract is voldaan. De elektronische handtekening bestaat uit de ‘dubbelklik’-procedure op het moment dat de bestelling wordt doorgegeven en naar waarde wordt ingeschreven door de partijen.

11. Garantie

Looptijd: Origine frames hebben een levenslange garantie, op uitzondering van de draaipunten en de verende onderdelen die een garantie hebben van 2 jaar. De garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar van de fiets en kan niet worden overgedragen.
De andere onderdelen hebben net als het lakwerk en de stickers een garantie van 2 jaar, op uitzondering van slijtageonderdelen.

Sommige onderdelen kunnen een andere garantie hebben. In dat geval zal de garantieperiode op de aankoopfactuur worden vermeld. Dit kan het geval zijn voor specifieke producten zoals gebruikte fietsen of afgeschreven artikelen.

Als een fiets omwille van een probleem in het kader van een garantiegeval voor meer dan 7 dagen onbruikbaar is, zal de garantietermijn met deze periode worden uitgebreid.
De garantie blijft beperkt tot de eerste koper van de fiets en is niet overdraagbaar als de fiets in kwestie wordt verkocht.

Voorwaarden: De garantie geldt voor elke productiefout, maar is niet van toepassing op de normale slijtage van onderdelen.

In overeenstemming met de bepalingen in het burgerlijk wetboek en het handelsrecht geniet de klant op de wettelijke garantie op defecte producten voor een periode van 2 jaar.

De herstelling of vervanging van een onderdeel verlengt de garantie niet.

In overeenstemming met de technische vereisten waaraan fietsen moeten voldoen, worden Origine fietsen ontwikkeld en gegarandeerd voor een maximaal gewicht van 120 kilogram. Dat gewicht staat voor het gewicht van de fietser en zijn uitrusting en/of bagage.

De garantie dekt het gebruik van het product door een particuliere klant in het kader van zijn vrijetijdsbesteding. De garantie is niet van toepassing op het gebruik in competitie of in verhuur.

De klant heeft slechts recht op een opschorting van de verkoop, de vervanging van het defecte product door een nieuw product of een vermindering van de prijs als Origine niet in staat is om het vastgestelde defect te herstellen.

Wijze van toepassing: De aanvraag tot tussenkomst op basis van garantie kan enkel door de dienst na verkoop te contacteren met het daartoe bestemde document op de website alle gevraagde informatie aan te leveren. In geval van twijfel kan de klant ook telefonisch contact opnemen.

De herstelling of vervanging van producten in het kader van een garantiedossier mag enkel uitgevoerd worden na akkoord van Origine. De herstelling of vervanging mag enkel uitgevoerd worden door de dienst na verkoop of door een technicus die daarvoor door Origine is aangesteld.

De klant mag in geen geval het product zonder voorafgaand akkoord van Origine terugsturen. Indien een product toch zonder toestemming wordt teruggestuurd, kan het product geweigerd worden en zal de klant als enige verantwoordelijk zijn voor de transportkosten en de eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.

In het geval van een door Origine goedgekeurde herstelling in het kader van een garantiedossier vallen de kosten van het ophalen en opnieuw leveren van het product ten laste van Origine.

De klant hoort het product zorgvuldig in te pakken, indien mogelijk in de originele verpakking, en is verplicht om het transportlabel op de verpakking aan te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan het product zoek geraken of beschadiging oplopen. De klant zal in dat geval de enige verantwoordelijke zijn voor de bijkomende kosten en de eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.

In het geval dat een origineel onderdeel niet beschikbaar is heeft Origine het recht om het defecte onderdeel te vervangen door een onderdeel van gelijkwaardige of betere kwaliteit.

De inroeping van garantie buiten het land van aankoop kan bijkomende kosten of beperkingen met zich meebrengen.

Uitsluitingen: de garantie wordt in volgende gevallen geweigerd:
- De instructies voor onderhoud, afstelling, gebruik of alle andere instructies in de gebruikshandleiding zijn niet nageleefd.
- Revisies of eventuele herstellingen zijn niet uitgevoerd.
- Het probleem is veroorzaakt door slechte afstellingen.
- Het probleem valt onder de normale slijtage van onderdelen (banden, remblokken, kabels en kabelhulzen, kettingen, cassettes en tandwielen, batterijen en lampjes, dichtingen,…)
- Het probleem is veroorzaakt door een impact op het lakwerk of door de gevolgen van die impact.
- Het frame is bevestigd in een klem. (werkstandaard, fietsdrager, indoor trainer,…)
- Er zijn wijzigingen aan het product aangebracht door de klant of door niet geschoolde technici.
- Het probleem kent een oorzaak die niets met de kwaliteit van het product heeft te maken. (ongeval, klap, valpartij,…)
- Er is sprake van abnormaal gebruik (met twee personen op de fiets, te zwaar beladen, sprongen, kruisen van de ketting,…)
- Het product is gebruikt in verhuur.
- De klant weigert de fiets terug te sturen voor onderzoek.
- De fiets is getransporteerd zonder wielen of zonder wielassen om de fiets te beschermen tegen zijdelingse belasting.

12. Jurisdictie

Dit voorliggend contract valt onder de Franse wetgeving. Keuze van domicilie gebeurt door Origine op zijn maatschappelijke zetel. In geval van geschil in verband met een verkoopcontract, een betaling van de verkoopsom of in geval van interpretatie of niet naleving van clausules en hierboven vermelde voorwaarden, zal de zaak in handen gegeven worden van de hiertoe bevoegde rechtbank volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Handelswetgeving.

13. Persoonlijke gegevens.

Origine complies with European Data Protection Regulations (GDPR).
Origine, in accordance with the legislation in force in France and in Europe, ensures the protection, confidentiality and security of the personal data of the users of the origine-cycles.com website and of its customers while respecting their privacy.

This policy informs you about the way in which Origine, its subcontractors and any partners process your personal data.
Your personal data is kept in France and will not be sold or made available to third parties under any circumstances.

Why does Origine process your data?
To process and confirm the identity of the customer
To process the order
To invoice and collect payments
To process the delivery of the order
To provide after-sales service
Handle any complaints or feedback
Customer management communications
Processing customer’s claim rights
Organising direct marketing operations
Survey customers or users
The data is kept for the time necessary to fulfil the purposes mentioned above.

What data is processed?
Identification data: Name, first name, email address
Data necessary for the management of the order: postal address for billing and delivery
Cookies and browsing data, to ensure the proper functioning of the site, to personalise your browsing, to measure traffic and performance, and to distribute relevant advertising.

Who will receive your data?
The data collected is intended for use by Origine's departments and its subcontractors.
Finally, the data collected may be transmitted to the competent authorities, at their request, in the context of legal proceedings, in the context of legal investigations and requests for information from the authorities or in order to comply with other legal obligations.

What are your rights?
You have the right to access, rectify and delete data that we hold about you. You can request the portability of your data. You also have the right to object to the processing carried out or to request its limitation.

You may exercise your rights at any time, in contacting our Data Protection Officer by email or at the address below:
Origine Customer Service, Personal Data Management,
550 rue Marc Jodot 59220 Rouvignies - France.

Any request to exercise your rights must be accompanied by a photocopy of proof of identity.

If you are unhappy with the manner in which Origine has handled your request, you may sublit a complaint with the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), the supervisory body responsible for the compliance with personal data obligations in France.