Tevreden of terugbetaaldJuiste maat garantie - Meer informatieLevering 8 tot 9 weken
Fermer
Hulp nodig?
Het team van Origine beantwoordt al uw vragen. Van maandag van 9 tot 19 uur via email en telefoon of na afspraak in de fabriek.
Fermer
Bedankt
U bent ingeschreven voor de Origine nieuwsbrief.

Controleer uw inbox, we hebben u een bevestigingsemail gestuurd.
Fermer
Land
fermer
fr
Frankrijk
be
België
nl
Nederland
ch
Zwitserland
gb
Verenigd Koninkrijk
Taal
fermer
English
Français
Nederlands
Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

1. Presentatie van de website Origine-Cycles.com

De website Origine-cycles.com is eigendom van Origine Cycles SAS met 20.000 euro sociaal kapitaal, ingeschreven in het Handelsregister te Douai, onder ondernemingsnummer 788 687 069 met maatschappelijke zetel te:
550 rue Marc Jodot
59220 Rouvignies
Telefoon: 03 27 88 10 10
BTW nummer : FR 68 788 687 069
De verantwoordelijke voor alle publicaties op en inhoud van de website Origine-cycles.com is de heer Pierre-Henri Morel, vanuit zijn functie als Voorzitter van de Vennootschap Origine Cycles SAS.
De webmaster van de website Origine-cycles.com is de heer Rémi Lefèvre van Origine Cycles SAS.
De e-commerce website Origine-cycles.com werd gerealiseerd door bedrijf Isantys.
De website Origine-cycles.com wordt gehost door bedrijf o2switch: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert in 63000 Clermont-Ferrand – 04 44 44 60 40.
De gebruikers van de website kunnen de webmaster per email contacteren.
De website Origine-cycles.com is een verkoopsite die toegang geeft tot andere sites -al dan niet eigendom van Origine Cycles SAS- die andere wettelijke bepalingen kunnen hebben. De bezoeker dient zich daarvan te vergewissen en deze na te leven.
De gebruiker van de website Origine-cycles.com verklaart over de capaciteiten en de middelen te beschikken om deze site te gebruiken.
De gebruiker van de website Origine-cycles.com erkent zijn informaticasysteem te hebben nagekeken en bevestigt dat het systeem geen virus bevat en perfect functioneert. De gebruiker erkent daarnaast dat hij kennis heeft genomen van deze wettelijke bepalingen en engageert zich ertoe om deze te respecteren.
De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van het feit dat de website Origine-cycles.com 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is, op uitzondering van overmacht, informaticaproblemen, problemen gelinkt aan de beschikbaarheid van een netwerk of andere technische problemen.
Omwille van onderhoudswerkzaamheden kan Origine Cycles SAS de toegang tot de website tijdelijk afsluiten. Origine Cycles SAS zal al het mogelijke doen om de gebruikers van de site hiervan vooraf te informeren.
Origine Cycles SAS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het resultaat kan zijn van het gebruik van de site, inclusief de ontoegankelijkheid van de computer, het verlies van gegevens, verminderde prestaties van de computer, beschadigingen of een virus dat de computer en/of de website van de gebruiker aantast.
De gebruiker verklaart dat de kost van de toegang tot de website en van de navigatie op de website Origine-cycles.com volledig ter zijner last is.
In het geval dat een gebruiker de website Origine-cycles.com gebruikt vanuit een andere staat dan Frankrijk, verbindt de gebruiker zich ertoe om ook de geldende lokale regelgeving te volgen.

2. Informatie beschikbaar op de website

De informatie op Origine-cycles.com is ten informatieve titel. Origine Cycles SAS kan de juistheid, compleetheid en het up-to-date zijn van de informatie op de website niet garanderen.

Origine Cycles SAS stelt alles in het werk om de gebruikers gecontroleerde, correcte en volledige informatie ter beschikking te stellen. Origine Cycles SAS kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of niet beschikbare informatie of diensten. Als gevolg daarvan erkent de gebruiker dat hij de informatie op zijn verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Verklaring CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

Conform de bepalingen van wet 78-17 de dato 6 januari 1978 in verband met de informatica, persoonsgegevens en vrijheden heeft de geautomatiseerde behandeling van persoonlijke gegevens en werkstukken in het kader van de website www.origine-cycles.com een gunstig advies gekregen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

www.Origine-cycles.com. Inschrijvingsnummer 1772317 v 0 op datum 10 juni 2014.

De gebruiker wordt ervan geïnformeerd dat hij een recht op toegang, aanpassing of schrapping heeft van de gegevens die hem aanbelangen door te schrijven naar:
Origine Cycles SAS
Direction de la communication
550 rue Marc Jodot
59220 Rouvignies – France

De gebruiker wordt ervan geïnformeerd dat, conform artikel 27 van de wet van 6 januari 1978, persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstuurd middels formulieren die op de website beschikbaar zijn, gericht zijn aan Origine Cycles SAS en eventueel aan derden kunnen worden doorgegeven. De gebruiker van de website kan zich hiertegen verzetten met een schrijven naar bovenstaand adres.

De persoonlijke gegevens die aan de gebruikers gevraagd kunnen worden, zijn op vrijwillige basis. In het geval dat gebruikers niet bereid zijn om deze informatie ter beschikking te stellen, zal Origine Cycles SAS niet in staat zijn om de betrokken dossiers af te handelen.

4. Cookies

De gebruiker wordt ervan geïnformeerd dat tijdens een bezoek aan de site, een cookie automatisch geïnstalleerd kan worden in zijn navigatiesoftware.

De cookie is een gegevensblok dat niet de mogelijkheid creëert om de bezoeker te identificeren, maar die dient om gegevens te verzamelen over de manier waarop een bezoeker zich doorheen de website beweegt. De cookie heeft op die manier als einddoel om de werking van de website te kunnen onderzoeken en om die te verbeteren. De instellingen van de browser van de gebruiker biedt de bezoeker van de website de kans om geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van cookies en om deze eventueel te weigeren.

Informatie over de gebruiker is bestemd voor Origine Cycles SAS en kan eventueel aan derden worden doorgegeven. De gebruiker kan zich tegen deze doorgave van informatie verzetten door een brief te sturen zoals vermeld in artikel 3.

5. Respecteren van de wetgeving

Origine Cycles SAS informeert de gebruikers van de website Origine-cycles.com van het feit dat het geheel van wetten en reglementen ook van toepassing is op het internet.

De gebruikers van de website Origine-cycles.com worden geacht de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden te respecteren. Niet naleving van deze regels kan tot juridische straffen leiden.

Gebruikers van de site horen zich te onthouden van elke actie die schade kan toebrengen aan de reputatie van personen en/of het privéleven van deze personen. De gebruikers mogen in geen geval de persoonlijke informatie waartoe ze via de site toegang zouden kunnen krijgen verzamelen, gebruiken of misbruiken.

Alle informatie en documenten op de website Origine-cycles.com zijn net als alle elementen die gecreëerd zijn voor deze website eigendom van Origine Cycles SAS en vallen onder het gebruiks- en reproductierecht. Deze elementen vallen onder de wetgeving ter bescherming van het auteursrecht. Daaruit volgt dat deze informatie enkel geconsulteerd mag worden en dat elke andere toepassing een inbreuk vormt op het intellectuele eigendomsrecht.

Elke reproductie, aanpassing, publicatie of verdraaiing van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site is ongeacht het gebruikte procedé en ongeacht de drager verboden.

Elk niet toegestaan gebruik van de website, van de inhoud van de website of van de gegevens die er worden getoond is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website en vormt de basis van een bestraffing volgens artikel L 335-2 en volgende van de het Intellectuele Eigendomsrecht.

Hetzelfde geldt voor de databestanden die aan de website Origine-cycles.com zijn gelinkt. Ook deze worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 ter bescherming van de Intellectuele Eigendom en de Europese directieve van 11 maart 1996 over de wettelijke bescherming van databestanden. Vanuit deze is elke volledige of gedeeltelijke overname van databestanden de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De merken van Origine Cycles SAS en de logo’s die op de website worden getoond zijn gedeponeerde merken.

Elke reproductie of gebruik – volledig of gedeeltelijk – van deze merken en logo’s, alleenstaand of opgenomen in grotere ontwerpen, is verboden, op uitzondering van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Origine Cycles SAS. Voorgaande is de verantwoordelijkheid van de gebruiker volgens de artikels L 713-2 en L 713-3 van het Intellectuele Eigendomsrecht.

De gebruiker verbindt zich ertoe om – op risico van burgerlijke aansprakelijkheid of een strafrechterlijke procedure – de website Origine-cycles.com niet te gebruiken om op eender welke manier (via email of andere) inhoud te verspreiden die bedoeld is om de functionaliteit van de website Origine-cycles.com te verminderen of te blokkeren. Hierin begrepen zijn programma’s, codes, virussen…

Origine Cycles SAS behoudt zich het recht voor om in het kader van zijn interactieve diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud van welke aard dan ook (boodschappen, teksten, beelden, tekeningen, …) die ingaan tegen de geldende wetten en regels te verwijderen.

In het geval dat een gebruiker bepaalde informatie van de site (tekst, foto’s, …) wil gebruiken, verbindt hij zich ertoe om voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Origine Cycles SAS. Deze toestemming wordt aangevraagd door een brief te sturen naar het bedrijf (zoals aangegeven in artikel 3) of door een email te sturen aan de webmaster via contact@origine-cycles.com.

6. Hyperlinks

Hyperlinks die gebruikers vanaf de website Origine-cycles.com naar andere websites leiden, hebben de uitdrukkelijke toestemming verkregen van de beheerder van de website in kwestie.

Aangezien Origine Cycles SAS niet de verantwoordelijke beheerder van deze sites is, kan Origine Cycles SAS de inhoud van deze websites niet controleren. Als gevolg daarvan kan Origine Cycles SAS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waarop gebruikers via een hyperlink vanaf Origine-cycles.com terechtkomen. Datzelfde geldt voor de eventuele verzameling van persoonsgegevens, het gebruik van cookies of andere acties die hetzelfde als doel hebben.

De gebruikers en bezoekers van de website Origine-cycles.com mogen in geen geval een hyperlink naar de website Origine-cycles.com creëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Origine Cycles SAS. Elke aanvraag hiertoe dient gericht te worden aan de verantwoordelijke van de inhoud op Origine-cycles.com.

7. Beheer van toegangscodes en paswoorden

Bepaalde interactieve diensten die beschikbaar zijn op de website Origine-cycles.com, kunnen een toegangscode en een paswoord vereisen die ter beschikking worden gesteld door de beheerder van deze diensten.

Deze toegangscodes en paswoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en de bewaring van zijn toegangscodes en paswoorden.

Als gevolg is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alles in het werk te stellen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming en bewaring van deze toegangscodes en paswoorden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de codes en paswoorden.

Origine Cycles SAS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor elk frauduleus gebruik van toegangscodes en paswoorden van gebruikers.

De gebruiker verbindt zich ertoe om Origine Cycles SAS te informeren van elk frauduleus gebruik van toegangscodes en paswoorden waarvan hij kennis heeft.

Om veiligheidsredenen zal de toegang tot beveiligde afdelingen automatisch geweigerd worden na verschillende foutieve pogingen. Origine Cyucles SAS behoudt zich het recht voor om personen na een frauduleuze poging om toegang te krijgen tot de website te weren.

In geval een persoon toegang wordt geweigerd tot de site, zal deze daarvan op de hoogte worden gesteld door Origine Cycles SAS.

Het paswoord wijzingen is te allen tijde mogelijke. Het wordt de gebruiker trouwens aangeraden om dat paswoord regelmatig te veranderen.

8. Aanpassing van de wettelijke mededelingen

Origine Cycles SAS behoudt zich het recht voor om deze nota op eender welk moment aan te passen. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe om dit document regelmatig te consulteren.

9. Toepasbare wetgeving in geval van geschil

De Franse wetgeving is van toepassing.

10. Bevoegde rechtbank

Voor elk geschil zal de zaak ingeleid worden bij de rechtbank die volgens de bepalingen van de Handelswetgeving en de Nieuwe Burgerlijke Wetgeving bevoegd is.

11. Beveiliging van informatie

Origine Cycles SAS engageert zich ertoe om alles in het werk te stellen om de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website Origine-cycles.com te beschermen. Desondanks kan Origine Cycles SAS niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleus gebruik of de verzameling van deze gegevens vanaf zijn site.

U kunt onze privacy policy consulteren op deze pagina: Persoonlijke gegevens De beveiligde betaling valt onder de verantwoordelijkheid van een derde bancaire partij. Deze wordt in dit geval vertegenwoordigd door de groep BNP Paribas.

In het geval van nalatigheden, fouten of correcties vragen wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te brengen met een email naar contact@origine-cycles.com